DZIAŁALNOŚĆ

Obecnie działalność ISKO PL koncentruje się w poszczególnych local chapters, które myśląc globalnie działają lokalnie stosownie do wcześniej opracowanych rocznych planów ich działalności. I tak ISKO PL KA zorganizowało w czerwcu 2007 r. panel dyskusyjny nt. Co to jest organizacja wiedzy. Taki sam panel zorganizowało ISKO PL KRA w grudniu 2007.

Informacje o działalności ISKO PL ukazały się w dwóch renomowanych w Polsce czasopismach naukowych: Zagadnienia Informacji Naukowej oraz Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. Opracowano też strony internetowe ISKO PL. Trwają prace nad opracowaniem stron internetowych poszczególnych ośrodków lokalnych, które w sumie mają tworzyć sieć stron internetowych ISKO PL.

Na razie najważniejszą płaszczyzną wzajemnych kontaktów członków ISKO jest Internet, dzięki któremu powstała swoistego rodzaju wspólnota wirtualna. Jej spoiwem są wysyłane nieregularnie dwa razy w roku (wiosna-zima) za pomocą poczty elektronicznej informacje w postaci ISKO in Poland News dotyczące działalności krajowego koordynatora ISKO, jego współpracy z Sekretariatem Generalnym ISKO oraz aktualnej sytuacji ISKO w Polsce.

Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.